Regulamin zajęć...

REGULAMIN GRUPOWYCH ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA W UCZNIOWSKIM KLUBIE SPORTOWYM PRZYGODA
 
 1. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZYGODA zobowiązuje się do prowadzenia kursu i zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w zakresie nauki oraz doskonalenia pływania.
 2. Zajęcia prowadzone są na krytej pływalni DELFIN w Chodzieży przy ulicy Staszica 12
 3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (zgodnie z grafikiem zajęć danej grupy) z wyłączeniem przerw od nauki szkolnej.
 4. UKS PRZYGODA posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.
 5. Uczestnictwo w zajęciach ma charakter dobrowolny.
 6. Uczestnik kursu jest zobowiązany przed rozpoczęciem:  zapoznać się z regulaminem zajęć oraz wypełnić deklaracje członkowską Klubu.
 7. Uczestnictwo w kursie jest odpłatne.
 8. Zajęcia trwają od września do czerwca z przerwami w dniach wolnych od nauki szkolnej (przerwy świąteczne, ferie zimowe) Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla każdej z grup, wyjątkiem są grupy zaawansowana i doskonaląca starsza które mają 3x w tygodniu.
 9. Grupy są dobierane pod kątem wieku i umiejętności pływackich.
 10. Sugerowany wiek na rozpoczęcie nauki pływania to 7 lat.
 11. Ostateczne rozliczenie za zajęcia powinno nastąpić w okresie do dnia 15ego z góry za dany miesiąc.
 12. W tytule przelewu obowiązkowo należy podać za kogo jest wpłata oraz za który miesiąc.
 13. Brak w/w opłaty jest równoważny z brakiem możliwości korzystania z zajęć.
 14. Opóźnienie we wniesieniu opłaty przekraczające 7 dni, skutkuje automatycznym skreśleniem z listy uczestników.
 15. Odpłatność należy uiszczać na konto bankowe podane w zakładce kontakt – zajęcia pływania.
 16. W miesiącu, w którym uczestnik z powodu choroby lub innego zdarzenia opuści ponad 50 % zajęć otrzyma jako rekompensatę po 2 bilety wstępu 60minutowe na pływalnie dla rodzica i dziecka, które należy wykorzystać w terminie 2 m-cy.
 17. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć z przyczyn niezależnych od UKS PRZYGODA takich jak zamknięcie basenu na dłużej jak dwa tygodnie, opłata za zajęcia zostanie wstrzymana do momentu ich wznowienia.
 18. Rodzic/opiekun najmłodszych uczestników zajęć ma prawo wejścia do szatni w celu pomocy dziecku przy ubieraniu się i suszeniu. Fakt pomocy dziecku – rodzic/opiekun jest zobowiązany przed wejściem zgłosić pracownikowi recepcji oraz zachowując zasady zachowania się takie same jak innych użytkowników, a w szczególności zmianę obuwia.
 19. Uczestnik zajęć wchodzi na nieckę basenu w stroju pływackim, klapkach oraz ręcznikiem, siada na ławce wyznaczonej przez trenerów i czeka na rozpoczęcie zajęć.
 20. Uczestnik nie może wchodzić do wody podczas nieobecności instruktora. Zachowanie uczestnika nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników.
 21. Instruktor/trener prowadzący zajęcia odpowiada za uczestnika od momentu sprawdzenia obecności na niecce pływalni do momentu zakończenia zajęć i wejścia do szatni.
 22. Uczestnik, który swoim niewłaściwym zachowaniem lub nie przestrzeganiem zapisów regulaminów pływalni utrudnia prowadzenie zajęć może zostać z nich wyproszony o czym bezzwłocznie zostanie poinformowany rodzic.
 23. Skargi i wnioski dotyczące zajęć w UKS PRZYGODA można zgłaszać u kierownika instruktorów osobiście lub telefonicznie (512144988).
  
                                                                                                                                            ZARZĄD UKS PRZYGODA